AVÍS LEGAL

Amb la finalitat d’acomplir a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Lluís Torres i Roig

Domicili Social: Carrer Santiago Rusiñol, 16, 08755 Castellbisbal, (Barcelona)

NIF: 46569400N

Telèfon: 937711845

E-Mail: hola@lluistorres.cat

Lloc Web: www.lluistorres.cat

 

1. OBJECTE

Lluís Torres i Roig com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.lluistorres.cat,amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, Lluís Torres i Roig facilita als usuaris l’accés i la informació dels diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que Lluís Torres  es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part de Lluís Torres i Roig té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuaris

Amb caràcter general la página exposa i informa els serveis i productes que l’estudi de Disseny Lluís Torres  presta, no obstant, per qualsevol consulta s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Lluís Torres i Roig permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)       sigui contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)       indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c)        indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)       sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e)       de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat Lluís Torres  o de tercers; i

(f)        constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Lluís Torres  s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, Lluís Torres  no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Lluís Torres i Roig no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.

Lluís Torres  no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4. COOKIES

El lloc web de Lluís Torres  pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

 

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres wes. Donat que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Lluís Torres i Roig no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Lluís Torres manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediatat de la re-direcció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Lluís Torres està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

 

7. XARXES SOCIALS

L’informem que Lluís Torres i Roig estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris inclouen en les mateixes es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. Lluís Torres i Roig tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo  de les activitats, productes o serveis que ofereix a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que Lluís Torres i Roig consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Lluís Torres i Roig es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat dLluís Torres  o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part dLluís Torres . Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part dLluís Torres  serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes a Lluís Torres i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als seus continguts. En tot cas, Lluís Torres  compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Lluís Torres  reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat dLluís Torres  sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt informat.

 

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.